Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Stoere Mooie Dingen, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zullen door ons op verzoek worden toegezonden.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Stoere Mooie Dingen worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Stoere Mooie Dingen ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. De overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Stoere Mooie Dingen. Stoere Mooie Dingen is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Stoere Mooie Dingen dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2. Prijzen/Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van Stoere Mooie Dingen zijn vrijblijvend en Stoere Mooie Dingen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten en opties.

3. Retourzendingen
3.1 Alle artikelen kunnen binnen 8 dagen na ontvangst zonder opgaaf van redenen worden geretourneerd. Het door u reeds betaalde bedrag zal in dat geval binnen 30 dagen gerestitueerd worden. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen in ongeschonden staat en indien redelijkerwijs mogelijk in de originele verpakking bij Stoere Mooie Dingen worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken. De verzendkosten zijn voor uw rekening.

3.2 U bent verplicht te controleren of de bij u thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kunt u dit binnen 5 dagen melden per e-mail aan Stoere Mooie Dingen onder vermelding van het en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Stoere Mooie Dingen zal het artikel vervangen of uw betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat u het artikel niet accepteert op gegronde redenen.

3.3 In het uitzonderlijke geval dat u een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt Stoere Mooie Dingen zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. Stoere Mooie Dingen neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening.

3.4 Indien u iets terug stuurt, volg dan deze stappen:
• Stuur een e-mail naar Stoere Mooie Dingen zodat wij uw zending verwachten.
• Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.

3.5 Er zal alleen worden teruggestort op de originele rekening, die ook werd gebruikt om de bestelling te betalen.
3.6 Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

4. Betalingen
4.1 Betalingen of overschrijving geschieden vooruit. Bestellingen kunnen tevens opgehaald worden bij Stoere Mooie Dingen, Rijksstraatweg 1c, 3286 LS Klaaswaal. De betaling geschiedt dan bij het ophalen van de bestelling.

5. Levering
De door Stoere Mooie Dingen opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van genoemde leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Indien echter de leveringstermijn de termijn van 30 dagen overschrijdt bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Reeds geïnde bedragen zullen in dat geval binnen 30 dagen door Stoere Mooie Dingen worden teruggestort.

6. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Stoere Mooie Dingen verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

7. Garantie
De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is ook mogelijk dat u de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt.

8. Elektronische communicatie en bewijs
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Stoere Mooie Dingen (dan wel door u ingeschakelde derden), is Stoere Mooie Dingen niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Stoere Mooie Dingen.

8.2 De administratie van Stoere Mooie Dingen geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met u in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Stoere Mooie Dingen geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Stoere Mooie Dingen gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Stoere Mooie Dingen kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10. Diversen
10.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Stoere Mooie Dingen in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Stoere Mooie Dingen vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.2 Stoere Mooie Dingen is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

© 2013 - 2024 Stoere Mooie Dingen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel